منطقه ۱

شیخ نمر

نام شیخ نمر، بر خیابانِ ناز

به موازات بحث تغییر نام یک خیابان یا چهارراه به نام محمد مصدق، شورای اسلامی شهر تهران، خیابانی را هم به نام شهید باقرالنمر یا شیخ نمر تغییر داد. خیابان ناز در ...