پنجمین شورای شهر تهران

بهاره آروین

چه خبر از شورای شهر پنجم؟

بهاره آروین، منتخب تازه شورای شهر تهران از جلسات گوناگونی که در طی این مدت، پس از انتخابات برگزار شده است گزارش داده است. او نوشته: «فکر می‌کنم بخشی از شایع...